Refund and return policy

更新信息 11/08/2022

หมายเหตุ:ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้น ตามกรณีดังต่อไปนี้ • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด (รวมถึงขนาดหรือสีสินค้าผิด) บริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ • ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ, คำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งปัญหานี้เป็นผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้ข้อมูลผิดบนหน้าเว็บไซต์ • ในกรณีที่สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้                                                     

วิธีการเปลี่ยนคืนสินค้า

• ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ. ป้ายยี่ห้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

• ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น1. กรณีเปลี่ยนสีหรือไซซ์ของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า 70 บาท 2.กรณีเปลี่ยนรุ่นสินค้า สามารถเปลี่ยนสินค้าราคาขายเท่ากันหรือถูกกว่าได้เท่านั้นส่วนต่างค่าสินค้าที่ถูกกว่าทางร้านไม่คืนค่าส่วนต่างให้แต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้าที่มีราคาขายแพงกว่าลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าส่วนต่างของสินค้ารวมทั้งค่าจัดส่งใหม่แก่ลูกค้า 70 บาท

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี